ZAMÓW BEZPŁATNĄ PRÓBKĘ

Jeśli chcesz zamówić darmową próbkę METRIN
pozostaw nam swoje dane kontaktowe. Skontaktujemy się z Tobą
w celu ustalenia szczegółów dostawy.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*

Oświadczenie*

W związku z nadaniem niniejszej wiadomości, jesteśmy w posiadaniu danych dotyczących Państwa i/lub Państwa działalności gospodarczej – takich m.in. jak jej nazwa, adres email, nazwa domeny internetowej, adres pocztowy lub numer telefonu. Pozyskaliśmy je bezpośrednio od Państwa (lub legalnie dostępnych źródeł) i nie będziemy ich dalej udostępniać. W przypadku błędnego określenia adresata wiadomości, prosimy o jej usunięcie, zignorowanie i wyrozumiałość oraz co bardzo ważne o poinformowanie nas o tym fakcie na adres: bok@metrin.pl
Równocześnie mając na uwadze obowiązujące zasady ochrony danych osobowych informujemy Państwa iż w wypadku rozpoczęcia współpracy: (i) Administratorem Państwa danych osobowych jest BIOFEED sp. z o.o., z siedzibą ul. JESIONOWA 28, 83-130 RAJKOWY, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII WydziałGospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000305450, Numer REGON: 22059637600000, Numer NIP: 5932524603, kapitał zakładowy 401 000 zł („Administrator”) (ii) Dane osobowe będą przetwarzane przez BIOFEED sp. z o.o. w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c i lit f a także w razie oparcia przetwarzania o zgodę na podstawie lit. a) RODO * w celu: wykonania działań na które osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stronąjest osoba, której dane dotyczą, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub działania w zakresie pranie umotywowanych interesów administratora danych. Zakres danych obejmuje: dane niezbędne do zawarcia umowy / realizacji zamówienia/, (iii) Dane osobowe będą przetwarzane przez BIOFEED sp. z o.o. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu BIOFEED sp. z o.o. tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu: marketingu produktów lub usług własnych (tj. BIOFEED sp. z o.o.), organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, prowadzenia analiz jakości świadczonych usług i dostarczonych towarów, co oznacza iż BIOFEED sp. z o.o. nie będzie tych danych udostępniał inaczej jak na potrzeby realizacji umowy / Państwa zamówienia/, (iv) Dane osobowe będą też przetwarzane przez BIOFEED sp. z o.o. na podstawie odrębnej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu przekazywania klientowi informacji o zmianach Umowy, w tym np. Regulaminu / Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail), (v) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy /realizacji zamówienia/ oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres prowadzonej współpracy lub obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia albo odparcie ewentualnych roszczeń, wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) zgodnie z przepisami prawa, (vi) Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych BIOFEED sp. z o.o. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane w celu w jakim zgodę wyrażono do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych dla celów marketingu Administratora, dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy, lub do cofnięcia takiej zgody(vii) Dane nie będą profilowane automatycznie, Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich (tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), (viii) Równocześnie informujemy iż mając na uwadze wykonanie umowy / realizację Państwa zamówień/ dane mogą być przekazane do następujących kategorii: podmioty współpracujące przy wykonaniu wiążącej nas umowy / realizacji zamówienia/ w tym lecz nie wyłącznie firmy świadczące usługi logistyczne, usługi badań jakości, usługi audytorskie. Przysługują Państwu w szczególności następujące prawa: (1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, (2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora sąnieprawidłowe lub niekompletne, (3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych, (4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, (5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi, (6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu, (7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO, (8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), (9) prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na przetwarzaniu danych. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt bezpośrednio z pracownikiem BIOFEED sp. z o.o., lub poprzez kontakt pocztą tradycyjną na adres Administratora. Przesłanie niniejszej wiadomości zostało poprzedzone pytaniem o zgodę na jej otrzymanie albo stanowi odpowiedź na wcześniejszą wiadomość lub dobrowolen zgłoszenie adresata.
Pozdrawiamy Zespół Biofeed sp. z o.o.
* RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).